PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU
TIẾN ĐỘ KIỂM TRA HỌC KÌ 1
Năm học :  
Tiến độ kiểm tra học kì 2
Click vào % đầu các cột để sắp lại thứ tự!
 
Môn họcSttSố điểm tối thiểuTên lớpTgM1M2M3%Mv1v2v3v4%vV1V2V3V4V5V6%VHKTgN%LúcNgày
Âm nhạc1| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A                   0   
2| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B                   0   
3| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C                   0   
4| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D                   0   
5| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A                   0   
6| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B                   0   
7| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C                   0   
8| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7D                   0   
9| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A                   0   
10| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0   
11| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C                   0   
12| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8D                   0   
Gdcd13| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A47100021.28000000000000018810 20h14'09/10/2019
14| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B4860012.500000000000001926 20h16'09/10/2019
15| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C                   0   
16| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D                   0   
17| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A4880016.674700097.920000000019255 16h18'11/10/2019
18| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B46140030.43460001000000000018460 9h32'12/10/2019
19| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C45150033.33450001000000000018060 9h36'12/10/2019
20| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7D46140030.434500097.830000000018459 9h15'17/10/2019
21| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A47130027.664500095.740000000018858 10h2'12/10/2019
22| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B49150030.61490001000000000019664 9h19'17/10/2019
23| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C4390020.93430001000000000017252 9h21'17/10/2019
24| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8D46130028.26460001000000000018459 9h23'17/10/2019
25| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A44120027.27000000000000017612 10h9'12/10/2019
26| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B45140031.11000000000000018014 10h11'12/10/2019
27| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9C4280019.0500000000000001688 10h12'12/10/2019
28| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9D44120027.27000000000000017612 10h13'12/10/2019
Hóa học29| M: 1 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |8A                   0   
30| M: 1 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |8B49200040.82000000000000039220 7h37'10/10/2019
31| M: 1 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |8C                   0   
32| M: 1 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |8D                   0   
33| M: 1 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |9A44150034.094400033.330000000035259 7h50'10/10/2019
34| M: 1 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |9B                   0   
35| M: 1 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |9C                   0   
36| M: 1 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |9D                   0   
Mĩ thuật37| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A                   0   
38| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B                   0   
39| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C                   0   
40| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D                   0   
41| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A                   0   
42| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B                   0   
43| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C                   0   
44| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7D                   0   
45| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A                   0   
46| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B                   0   
47| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C                   0   
48| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8D                   0   
49| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A                   0   
50| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B                   0   
51| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9C                   0   
52| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9D                   0   
Sinh học53| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6A                   0   
54| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6B                   0   
55| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6C                   0   
56| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6D                   0   
57| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7A                   0   
58| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7B4690019.574600033.330000000027655 20h52'09/10/2019
59| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7C                   0   
60| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7D                   0   
61| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |8A                   0   
62| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |8B49190038.784900033.330000000029468 21h14'09/10/2019
63| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |8C                   0   
64| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |8D                   0   
65| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |9A4491022.734400033.330000000026454 20h59'09/10/2019
66| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |9B45141033.334200031.110000000027057 21h3'09/10/2019
67| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |9C42142038.14200033.330000000025258 21h7'09/10/2019
68| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |9D44100022.734400033.330000000026454 21h10'09/10/2019
Toán69| M: 2 | v: 4 | V: 3 | HK: 1 |6A47160017.024200022.340000000047058 20h21'09/10/2019
70| M: 2 | v: 4 | V: 3 | HK: 1 |6B489009.384400022.920000000048053 20h27'09/10/2019
71| M: 2 | v: 4 | V: 3 | HK: 1 |6C                   0   
72| M: 2 | v: 4 | V: 3 | HK: 1 |6D                   0   
73| M: 2 | v: 4 | V: 3 | HK: 1 |7A48242027.084100021.350000000048067 20h11'09/10/2019
74| M: 2 | v: 4 | V: 3 | HK: 1 |7B46132016.34400023.910000000046059 20h17'09/10/2019
75| M: 2 | v: 4 | V: 3 | HK: 1 |7C45181021.11000000000000045019 21h34'04/10/2019
76| M: 2 | v: 4 | V: 3 | HK: 1 |7D                   0   
77| M: 2 | v: 4 | V: 3 | HK: 1 |8A                   0   
78| M: 2 | v: 4 | V: 3 | HK: 1 |8B                   0   
79| M: 2 | v: 4 | V: 3 | HK: 1 |8C                   0   
80| M: 2 | v: 4 | V: 3 | HK: 1 |8D                   0   
81| M: 2 | v: 4 | V: 3 | HK: 1 |9A44290032.954200023.860000000044071 10h51'11/10/2019
82| M: 2 | v: 4 | V: 3 | HK: 1 |9B                   0   
83| M: 2 | v: 4 | V: 3 | HK: 1 |9C                   0   
84| M: 2 | v: 4 | V: 3 | HK: 1 |9D4400003500019.890000000044035 10h54'11/10/2019
Vật lí85| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6A47120025.53470001000000000023559 16h23'09/10/2019
86| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6B4880016.674600095.830000000024054 16h19'09/10/2019
87| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6C48110022.92480001000000000024059 16h27'09/10/2019
88| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6D4780017.024500095.740000000023553 14h8'11/10/2019
89| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7A48100020.834400091.670000000024054 7h43'14/10/2019
90| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7B46100021.744500097.830000000023055 7h46'14/10/2019
91| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7C45121028.894400097.780000000022557 7h48'14/10/2019
92| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7D4680017.394500097.830000000023053 7h50'14/10/2019
93| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8A4700004600048.940000000028246 22h6'20/10/2019
94| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8B                   0   
95| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8C43170039.534200048.840000000025859 16h36'09/10/2019
96| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8D46200043.4846000500000000027666 16h46'09/10/2019
97| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9A441100254300048.86440000050026498 16h5'20/10/2019
98| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9B45170037.784200046.674500000500270104 21h13'13/10/2019
99| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9C42130030.954200050410000048.81025296 21h23'13/10/2019
100| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9D4460013.644400050440000050026494 16h7'20/10/2019
Ghi chú : cột tg : tổng số điểm phải k.tra, N : số điểm đã k.tra, % : Tỉ lệ % đã k.tra