TMT: Đang cập nhật dữ liệu, Hãy đợi nhé !...

Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống

Quản lí hồ sơ Cập nhật lại hồ sơ
Kì 1 Kì 2 Tìm K.diện Bổ sung

Điểm Kì 1 Kì 2 Cập nhật lại điểm
Phiếu Kì 1 Kì 2 CN Nhận xét tuần

Điểm trung bình Hạnh kiểm
Kì 1 Kì 2 Cả năm Sổ điểm

Thống kê Cập nhật mới
Kì 1 Kì 2 Cả năm Check

Nhắn tin Hỗ trợ thi
Hiệu trưởng Sổ liên lạc
NHẬN XÉT HÀNG THÁNG CỦA HIỆU TRƯỞNG  
Năm học : Tháng:
Vào nhận xét

 
STTTên lớp Nhận xét của hiệu trưởng
16A GVCN đã ổn định tổ chức lớp
Tổ chức bình bầu cán sự lớp
26B GVCN đã ổn định tổ chức lớp
Tổ chức bình bầu cán sự lớp
36C GVCN đã ổn định tổ chức lớp
Tổ chức bình bầu cán sự lớp
46D GVCN đã ổn định tổ chức lớp
Tổ chức bình bầu cán sự lớp
57A GVCN đã ổn định tổ chức lớp
Tổ chức bình bầu cán sự lớp
67B GVCN đã ổn định tổ chức lớp
Tổ chức bình bầu cán sự lớp
77C GVCN đã ổn định tổ chức lớp
Tổ chức bình bầu cán sự lớp
87D GVCN đã ổn định tổ chức lớp
Tổ chức bình bầu cán sự lớp
98A GVCN đã ổn định tổ chức lớp
Tổ chức bình bầu cán sự lớp
108B GVCN đã ổn định tổ chức lớp
Tổ chức bình bầu cán sự lớp
118C GVCN đã ổn định tổ chức lớp
Tổ chức bình bầu cán sự lớp
128D GVCN đã ổn định tổ chức lớp
Tổ chức bình bầu cán sự lớp
139A GVCN đã ổn định tổ chức lớp
Tổ chức bình bầu cán sự lớp
30298526 THCS Phan Bội Châu Tứ Kỳ
Website trường THCS Phan Bội Châu; Add: Tứ Kỳ - Hải Dương; Tel: 02203.747.734; Email: thcsphanboichau.tuky@gmail.com
Hiệu trưởng: Nguyễn Đức Huấn; Email: hieutruong@thcsphanboichau.edu.vn
Admin: Nguyễn Văn Khánh; Email: admin@thcsphanboichau.edu.vn
2018 25 5 5/25/2018