PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Nguyễn Thùy Dương
   Sinh ngày: 18/06/2003  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Hưng Đạo - Tứ Kỳ - Hải Dương
   Thành tích:    Giải Nhất huyện môn KHKT - GVBD: N.V. Khánh
   Năm học: 2017 - 2018
   Phạm Minh Hiếu
   Sinh ngày: 27/02/2003  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Thị trấn - Tứ Kỳ - Hải Dương
   Thành tích:    Giải Nhất huyện môn KHKT - GVBD: N.V. Khánh
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Thùy Dương
   Sinh ngày: 18/06/2003  
   Lớp: 8B
   Chỗ ở: Hưng Đạo - Tứ Kỳ - Hải Dương
   Thành tích:    Giải Nhất huyện môn KHKT - GVBD: N.V. Khánh
   Năm học: 2016 - 2017
   Phạm Minh Hiếu
   Sinh ngày: 27/02/2003  
   Lớp: 8B
   Chỗ ở: Thị trấn - Tứ Kỳ - Hải Dương
   Thành tích:    Giải Nhất huyện môn KHKT - GVBD: N.V. Khánh
   Năm học: 2016 - 2017
   Phạm Tuấn Anh
   Sinh ngày: 12/01/2002  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Tái Sơn - Tứ Kỳ - Hải Dương
   Thành tích:    Giải Nhất huyện môn Hóa Học - GVBD: N.T.Thu Hương
   Năm học: 2016 - 2017
   Nguyễn Thái Bình
   Sinh ngày: 30/03/2002  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Kỳ Sơn - Tứ Kỳ - Hải Dương
   Thành tích:    Giải Nhì huyện môn Hóa Học - GVBD: N.T.Thu Hương
   Năm học: 2016 - 2017
   Phạm Thị Thu Hằng
   Sinh ngày: 12/08/2002  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Minh Đức - Tứ Kỳ - Hải Dương
   Thành tích:    Giải Nhất huyện môn Hóa Học - GVBD: N.T.Thu Hương
   Năm học: 2016 - 2017
   Nguyễn Tuấn Hiệp
   Sinh ngày: 14/06/2002  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Minh Đức - Tứ Kỳ - Hải Dương
   Thành tích:    Giải Nhất huyện môn Hóa Học - GVBD: N.T.Thu Hương
   Năm học: 2016 - 2017
   Nguyễn Thạch Long
   Sinh ngày: 29/03/2002  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Minh Đức - Tứ Kỳ - Hải Dương
   Thành tích:    Giải Nhất huyện môn Hóa Học - GVBD: N.T.Thu Hương
   Năm học: 2016 - 2017
   Nguyễn Thành Long
   Sinh ngày: 04/03/2002  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Đại Đồng - Tứ Kỳ - Hải Dương
   Thành tích:    Giải Nhất huyện môn Hóa Học - GVBD: N.T.Thu Hương
   Năm học: 2016 - 2017
12345678910...