PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai08:03:28 http://thcsphanboichau.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai08:03:23 http://thcsphanboichau.edu.vn/Form/Thiet_bi_full/Form_tim_kiem.aspx
3Khách vãng lai08:03:17 http://thcsphanboichau.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=575
4Khách vãng lai08:03:12 http://thcsphanboichau.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=584
5Khách vãng lai08:03:07 http://thcsphanboichau.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=565
6Khách vãng lai08:03:03 http://thcsphanboichau.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
7Khách vãng lai08:02:57 http://thcsphanboichau.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
8Khách vãng lai08:02:47 http://thcsphanboichau.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
9Khách vãng lai08:02:42 http://thcsphanboichau.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=583
10Khách vãng lai08:02:22 http://thcsphanboichau.edu.vn/Default.aspx
11Khách vãng lai08:02:19 http://thcsphanboichau.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=564
12Khách vãng lai08:02:01 http://thcsphanboichau.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
13Khách vãng lai08:01:56 http://thcsphanboichau.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
14Khách vãng lai08:01:50 http://thcsphanboichau.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=582
15Khách vãng lai08:01:46 http://thcsphanboichau.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
16Khách vãng lai08:01:41 http://thcsphanboichau.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
17Khách vãng lai08:01:37 http://thcsphanboichau.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
18Khách vãng lai08:01:31 http://thcsphanboichau.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=578
19Khách vãng lai08:01:26 http://thcsphanboichau.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=581
20Khách vãng lai08:01:03 http://thcsphanboichau.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
21Khách vãng lai08:00:58 http://thcsphanboichau.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
22Khách vãng lai08:00:52 http://thcsphanboichau.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=577
23Khách vãng lai08:00:45 http://thcsphanboichau.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
24Khách vãng lai08:00:39 http://thcsphanboichau.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
25Khách vãng lai08:00:32 http://thcsphanboichau.edu.vn/Form/cong_khai/xem_cong_khai.aspx
26Khách vãng lai08:00:27 http://thcsphanboichau.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
27Khách vãng lai08:00:21 http://thcsphanboichau.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=576
28Khách vãng lai08:00:16 http://thcsphanboichau.edu.vn/login.aspx
29Khách vãng lai07:57:50 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11511
30Khách vãng lai07:57:43 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11508
31Khách vãng lai07:54:18 http://thcsphanboichau.edu.vn/Default.aspx
32Khách vãng lai07:54:14 http://thcsphanboichau.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
33Đặng Quang Huy07:53:15 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full_k_2_min.aspx
34Đặng Quang Huy07:53:08 http://thcsphanboichau.edu.vn/Form/Qlnt/tra_cuu_diem.aspx
35Khách vãng lai07:53:00 http://thcsphanboichau.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
36Khách vãng lai07:52:56 http://thcsphanboichau.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
37Khách vãng lai07:52:45 http://thcsphanboichau.edu.vn/Default.aspx
38Khách vãng lai07:44:16 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=snv-00523
39Phạm Hùng Cường07:33:15 http://thcsphanboichau.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
40Phạm Hùng Cường07:33:15 http://thcsphanboichau.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
41Phạm Hùng Cường07:33:14 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/form_ket_qua_lop_k1_min.aspx
42Phạm Hùng Cường07:32:58 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/form_ket_qua_lop_k1_min.aspx
43Phạm Hùng Cường07:32:53 http://thcsphanboichau.edu.vn/Form/Qlnt/tra_cuu_diem.aspx
44Khách vãng lai07:32:43 http://thcsphanboichau.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
45Khách vãng lai07:32:39 http://thcsphanboichau.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
46Khách vãng lai07:07:50 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
47Khách vãng lai07:07:11 http://thcsphanboichau.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_nu.aspx
48Khách vãng lai06:54:04 http://thcsphanboichau.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
49Hoàng Văn Trường06:52:11 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/form_ket_qua_lop_k1_min.aspx
50Hoàng Văn Trường06:52:05 http://thcsphanboichau.edu.vn/Form/Qlnt/tra_cuu_diem.aspx
51Khách vãng lai06:51:37 http://thcsphanboichau.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
52Khách vãng lai06:50:43 http://thcsphanboichau.edu.vn/Form/TKB/Xem_tkb.aspx
53Khách vãng lai06:50:36 http://thcsphanboichau.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
54Khách vãng lai06:50:28 http://thcsphanboichau.edu.vn/Default.aspx
55Khách vãng lai06:42:19 http://thcsphanboichau.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=395
56Khách vãng lai06:20:18 http://thcsphanboichau.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00518
57Khách vãng lai06:19:57 http://thcsphanboichau.edu.vn/login/login_thiet_bi.aspx
58Khách vãng lai06:19:54 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/thu_vien/sach_gv_muon_chua_tra.aspx
59Khách vãng lai06:19:34 http://thcsphanboichau.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
60Khách vãng lai06:19:22 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/qlnt/hai_mat/cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1.aspx
61Khách vãng lai06:19:19 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/qlnt/hai_mat/cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_xep_loai.aspx
62Khách vãng lai06:19:14 http://thcsphanboichau.edu.vn/login/login_doan_doi.aspx
63Khách vãng lai06:19:12 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/tkb/xem_tkb.aspx
64Khách vãng lai06:19:10 http://thcsphanboichau.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
65Khách vãng lai06:19:08 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx
66Khách vãng lai06:19:05 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
67Khách vãng lai06:19:05 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/qlnt/hai_mat/cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_lop_xep_loai.aspx
68Khách vãng lai06:19:03 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx
69Khách vãng lai06:19:00 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/thiet_bi/xem_dang_ki_ngay_hien_tai_lop.aspx
70Khách vãng lai06:18:58 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/qlnt/hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_theo_mon.aspx
71Khách vãng lai06:18:47 http://thcsphanboichau.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
72Khách vãng lai06:18:44 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/qlnt/hai_mat/cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_truong_xep_loai.aspx
73Khách vãng lai06:18:42 http://thcsphanboichau.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
74Khách vãng lai06:18:40 http://thcsphanboichau.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
75Khách vãng lai06:18:36 http://thcsphanboichau.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
76Khách vãng lai06:18:34 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/van_ban/ke_hoach.aspx
77Khách vãng lai06:18:31 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
78Khách vãng lai06:18:29 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
79Khách vãng lai06:18:25 http://thcsphanboichau.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
80Khách vãng lai06:17:47 http://thcsphanboichau.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
81Khách vãng lai06:17:27 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
82Khách vãng lai06:17:25 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/thu_vien/thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
83Khách vãng lai06:17:22 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/qlnt/danh_muc/khoa_diem.aspx
84Khách vãng lai06:17:11 http://thcsphanboichau.edu.vn/slide_images.aspx
85Khách vãng lai06:17:08 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
86Khách vãng lai06:16:57 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/thu_vien/so_muon_gv.aspx
87Khách vãng lai06:16:09 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/giao_an/xem_de.aspx
88Khách vãng lai06:16:07 http://thcsphanboichau.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
89Khách vãng lai06:15:36 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/thiet_bi/so_muon_do_dung.aspx
90Khách vãng lai06:15:33 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
91Khách vãng lai06:15:22 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/thiet_bi_full/form_in_so_muon_tra_thiet_bi.aspx
92Khách vãng lai06:15:19 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
93Khách vãng lai06:14:57 http://thcsphanboichau.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
94Khách vãng lai06:14:54 http://thcsphanboichau.edu.vn/video.aspx
95Khách vãng lai06:14:52 http://thcsphanboichau.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
96Khách vãng lai06:14:31 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
97Khách vãng lai06:14:02 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/cong_van_di/xem_cv.aspx
98Khách vãng lai06:13:28 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/qlnt/hai_mat/cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
99Khách vãng lai06:12:48 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/qlnt/to_chuc_thi/default.aspx
100Khách vãng lai06:12:18 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/thu_vien/thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
101Khách vãng lai06:12:15 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
102Khách vãng lai06:12:13 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/qlnt/danh_muc/tinh_so_diem_kt_k_1.aspx
103Khách vãng lai06:11:17 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/thiet_bi_full/form_in_de_can_thiet_bi.aspx
104Khách vãng lai06:11:06 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/thu_vien/in_phich_loai_mot_1.aspx
105Khách vãng lai06:09:50 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
106Khách vãng lai06:09:48 http://thcsphanboichau.edu.vn/login/login_thiet_bi.aspx
107Khách vãng lai06:09:27 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
108Khách vãng lai06:09:14 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/qlnt/danh_muc/tinh_chinh_theo_lop.aspx
109Khách vãng lai06:09:03 http://thcsphanboichau.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
110Khách vãng lai06:08:51 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/trang_vang/xem_danh_sach.aspx
111Khách vãng lai06:08:49 http://thcsphanboichau.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
112Khách vãng lai06:08:43 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/cong_van_den/xem_cv_den.aspx
113Khách vãng lai06:08:22 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/thu_vien/thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
114Khách vãng lai06:07:44 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/thu_vien/so_muon_lop.aspx
115Khách vãng lai06:07:22 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/qlnt/hai_mat/cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
116Khách vãng lai06:07:19 http://thcsphanboichau.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
117Khách vãng lai06:07:08 http://thcsphanboichau.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_truong_xep_loai.aspx
118Khách vãng lai06:06:41 http://thcsphanboichau.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_lop_xep_loai.aspx
119Khách vãng lai06:06:34 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/de_thi/xem_de.aspx
120Khách vãng lai06:06:26 http://thcsphanboichau.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_xep_loai.aspx
121Khách vãng lai06:06:22 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/thu_vien/form_tim_kiem.aspx
122Khách vãng lai06:06:00 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/thiet_bi/xem_dang_ki_gd.aspx
123Khách vãng lai06:05:49 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1.aspx
124Khách vãng lai06:04:17 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/thiet_bi/xem_dang_ki_phong_vat_li.aspx
125Khách vãng lai06:03:57 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/thiet_bi/xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
126Khách vãng lai06:03:44 http://thcsphanboichau.edu.vn/Default.aspx
127Khách vãng lai06:03:35 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/qlnt/hai_mat/cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
128Khách vãng lai06:03:23 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/ho_tro_gv/xem_de.aspx
129Khách vãng lai06:03:20 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/thiet_bi/tim_kiem_thiet_bi.aspx
130Khách vãng lai06:02:50 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/van_ban/xem_van_ban.aspx
131Khách vãng lai06:02:03 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
132Khách vãng lai06:01:52 http://thcsphanboichau.edu.vn/login/login_doan_doi.aspx
133Khách vãng lai06:01:05 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/thiet_bi/xem_ppct.aspx
134Khách vãng lai06:00:25 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/qlnt/hai_mat/phan_cong_giang_day_k2.aspx
135Khách vãng lai05:59:48 http://thcsphanboichau.edu.vn/login.aspx
136Khách vãng lai05:59:46 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/cong_khai/xem_cong_khai.aspx
137Khách vãng lai05:59:07 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/doan_doi/xem_thi_dua.aspx
138Khách vãng lai05:58:47 http://thcsphanboichau.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
139Khách vãng lai05:58:43 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/qlnt/hai_mat/cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
140Khách vãng lai05:58:40 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/qlnt/danh_muc/tinh_so_diem_kt_k_2.aspx
141Khách vãng lai05:58:29 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/thiet_bi_full/in_the_giao_vien.aspx
142Khách vãng lai05:58:27 http://thcsphanboichau.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
143Khách vãng lai05:58:07 http://thcsphanboichau.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
144Khách vãng lai05:58:04 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/thiet_bi_full/form_in_thiet_bi.aspx
145Khách vãng lai05:58:02 http://thcsphanboichau.edu.vn/login/login_thiet_bi.aspx
146Khách vãng lai05:57:59 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/thiet_bi/xem_dang_ki.aspx
147Khách vãng lai05:57:55 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/qlnt/hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
148Khách vãng lai05:57:53 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/thiet_bi_full/form_thong_ke_muon_tra_thiet_bi.aspx
149Khách vãng lai05:57:50 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/thiet_bi_full/form_tim_kiem.aspx
150Nguyễn Thị Mai05:57:48 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full_k_2_min.aspx
151Khách vãng lai05:57:46 http://thcsphanboichau.edu.vn/default.aspx
152Khách vãng lai05:57:41 http://thcsphanboichau.edu.vn/Default.aspx
153Nguyễn Thị Mai05:56:56 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/form_ket_qua_lop_k1_min.aspx
154Nguyễn Thị Mai05:55:33 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/form_ket_qua_lop_k1_min.aspx
155Nguyễn Thị Mai05:54:49 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/form_ket_qua_lop_k1_min.aspx
156Nguyễn Thị Mai05:54:48 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/form_ket_qua_lop_k1_min.aspx
157Nguyễn Thị Mai05:54:28 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full_min.aspx
158Khách vãng lai05:54:11 http://thcsphanboichau.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
159Khách vãng lai05:46:31 http://thcsphanboichau.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
160Khách vãng lai05:46:13 http://thcsphanboichau.edu.vn/Form/TKB/Xem_tkb.aspx
161Khách vãng lai05:44:17 http://thcsphanboichau.edu.vn/Default.aspx
162Khách vãng lai05:43:59 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11518
163Khách vãng lai05:43:07 http://thcsphanboichau.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
164Khách vãng lai05:28:34 http://thcsphanboichau.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki.aspx
165Khách vãng lai05:17:05 http://thcsphanboichau.edu.vn/Default.aspx
166Vũ Phương Anh05:16:49 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full_k_2_min.aspx
167Khách vãng lai05:16:45 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/Thu_vien/so_muon_gv.aspx
168Vũ Phương Anh05:16:43 http://thcsphanboichau.edu.vn/Form/Qlnt/tra_cuu_diem.aspx
169Khách vãng lai05:16:36 http://thcsphanboichau.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
170Khách vãng lai05:15:47 http://thcsphanboichau.edu.vn/Default.aspx
171Khách vãng lai05:07:17 http://thcsphanboichau.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1.aspx
172Khách vãng lai05:00:04 http://thcsphanboichau.edu.vn/Form/van_ban/ke_hoach.aspx
173Khách vãng lai04:59:12 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11534
174Khách vãng lai04:42:32 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00525
175Khách vãng lai04:39:59 http://thcsphanboichau.edu.vn/login.aspx
176Vũ Văn Chiến04:39:36 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/form_ket_qua_lop_k1_min.aspx
177Vũ Văn Chiến04:39:32 http://thcsphanboichau.edu.vn/Form/Qlnt/tra_cuu_diem.aspx
178Khách vãng lai04:39:24 http://thcsphanboichau.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
179Khách vãng lai04:39:16 http://thcsphanboichau.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
180Khách vãng lai04:39:14 http://thcsphanboichau.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
181Khách vãng lai04:39:07 http://thcsphanboichau.edu.vn/Default.aspx
182Khách vãng lai04:39:05 http://thcsphanboichau.edu.vn/Default.aspx
183Khách vãng lai04:39:04 http://thcsphanboichau.edu.vn/Default.aspx
184Khách vãng lai04:36:40 http://thcsphanboichau.edu.vn/Form/van_ban/ke_hoach.aspx
185Khách vãng lai04:32:15 http://thcsphanboichau.edu.vn/Default.aspx
186Khách vãng lai04:12:00 http://thcsphanboichau.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00519
187Khách vãng lai04:11:05 http://thcsphanboichau.edu.vn/Default.aspx
188Khách vãng lai04:00:48 http://thcsphanboichau.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=550
189Khách vãng lai03:39:43 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_lop.aspx
190Khách vãng lai03:34:55 http://thcsphanboichau.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00514
191Khách vãng lai03:27:24 http://thcsphanboichau.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8843
192Khách vãng lai03:13:21 http://thcsphanboichau.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
193Khách vãng lai03:11:40 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/qlnt/to_chuc_thi/default.aspx
194Khách vãng lai03:06:29 http://thcsphanboichau.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
195Khách vãng lai03:00:20 http://thcsphanboichau.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
196Khách vãng lai02:44:48 http://thcsphanboichau.edu.vn/Form/tkb/Xem_tkb.aspx
197Khách vãng lai02:44:39 http://thcsphanboichau.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=431
198Khách vãng lai02:34:33 http://thcsphanboichau.edu.vn/Default.aspx
199Khách vãng lai02:31:17 http://thcsphanboichau.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=506
200Khách vãng lai02:29:56 http://thcsphanboichau.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
201Khách vãng lai02:28:28 http://thcsphanboichau.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
202Khách vãng lai02:26:48 http://thcsphanboichau.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
203Khách vãng lai02:26:46 http://thcsphanboichau.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
204Khách vãng lai02:26:44 http://thcsphanboichau.edu.vn/login.aspx
205Khách vãng lai02:26:42 http://thcsphanboichau.edu.vn/Default.aspx
206Khách vãng lai02:26:38 http://thcsphanboichau.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
207Khách vãng lai02:26:35 http://thcsphanboichau.edu.vn/Default.aspx
208Khách vãng lai02:24:50 http://thcsphanboichau.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
209Khách vãng lai02:14:40 http://thcsphanboichau.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
210Khách vãng lai02:01:38 http://thcsphanboichau.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00517
211Khách vãng lai01:58:50 http://thcsphanboichau.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
212Khách vãng lai01:58:11 http://thcsphanboichau.edu.vn/Form/TKB/Xem_tkb.aspx
213Khách vãng lai01:58:04 http://thcsphanboichau.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
214Khách vãng lai01:57:43 http://thcsphanboichau.edu.vn/Default.aspx
215Khách vãng lai01:52:04 http://thcsphanboichau.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=578
216Khách vãng lai01:44:21 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_chinh_theo_lop.aspx
217Khách vãng lai01:39:52 http://thcsphanboichau.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
218Khách vãng lai01:38:50 http://thcsphanboichau.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
219Khách vãng lai01:31:40 http://thcsphanboichau.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
220Khách vãng lai01:28:44 http://thcsphanboichau.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
221Khách vãng lai01:25:21 http://thcsphanboichau.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8857
222Khách vãng lai01:03:19 http://thcsphanboichau.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
223Khách vãng lai00:58:54 http://thcsphanboichau.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9921
224Khách vãng lai00:55:29 http://thcsphanboichau.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
225Khách vãng lai00:54:23 http://thcsphanboichau.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
226Khách vãng lai00:41:00 http://thcsphanboichau.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
227Khách vãng lai00:38:11 http://thcsphanboichau.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_theo_mon.aspx
228Khách vãng lai00:38:09 http://thcsphanboichau.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
229Khách vãng lai00:37:54 http://thcsphanboichau.edu.vn/form/Thu_vien/sach_gv_muon_chua_tra.aspx
230Khách vãng lai00:23:57 http://thcsphanboichau.edu.vn/Default.aspx
231Khách vãng lai00:11:14 http://thcsphanboichau.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
22 3 2019