PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn Lịch làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tuần : 38 Năm học : 2018 - 2019
Thứ hai : 20/05/2019
- Đ/c Tiến, Nga, Vân, Tùng, Khải nghiệm thu lớp 5 tại trường Tiểu học Thị trấn ngày 20, 21/5
Tuần : 38 Năm học : 2018 - 2019
Thứ ba : 21/05/2019
- GVCN các lớp nộp sổ đầu bài về đ/c Hợi kiểm tra
- Đ/c Huấn họp Khối thi đua tại trường
- Các đ/c CB - Gv hoàn thành bản đánh giá viên chức (mẫu lấy chõ đ/c Huệ)
Tuần : 38 Năm học : 2018 - 2019
Thứ tư : 22/05/2019
- 7h các lớp Tổng kết năm học, mỗi lớp bình bầu 4 - 7 học sinh xuất sắc
- 14h các tổ Tổng kết năm học, bình xét thi đua