PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 02.09.2019 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130298901TT GDTX Huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230298501THCS An Thanh http://tk-thcsanthanh.haiduong.edu.vn 18 5,551 8 4 4 11 20 2 2 6,391,837
330298502THCS Bình Lãng http://tk-thcsbinhlang.haiduong.edu.vn 28 3,893 6 4 4 10 4 15 10 6,072,579
430298503THCS Cộng Lạc http://tk-thcsconglac.haiduong.edu.vn 67 3,742 16 4 4 4 4 11 26 6,174,620
530298504THCS Dân Chủ http://tk-thcsdanchu.haiduong.edu.vn 17 4,418 75 4 6 23 4 13 1 6,326,693
630298505THCS Đại Hợp http://tk-thcsdaihop.haiduong.edu.vn 47 6,046 3 1 4 13 1 5 1 6,668,754
730298506THCS Đại Đồng http://tk-thcsdaidong.haiduong.edu.vn 15 2,905 5 4 4 177 109 2 1 6,138,281
830298507THCS Đông Kỳ http://tk-thcsdongky.haiduong.edu.vn 10 3,580 5 4 5 4 4 2 3 6,116,882
930298508THCS Hưng Đạo http://tk-thcshungdao.haiduong.edu.vn 92 10,344 7 4 4 4 4 11 122 6,905,477
1030298509THCS Hà Kỳ http://tk-thcshaky.haiduong.edu.vn 64 8,524 51 0 13 10 3 3 29 6,144,563
1130298510THCS Hà Thanh http://tk-thcshathanh.haiduong.edu.vn 42 3,951 46 4 4 4 4 6 1 6,156,718
1230298511THCS Kỳ Sơn http://tk-thcskyson.haiduong.edu.vn 41 3,266 51 4 5 21 6 3 117 6,004,725
1330298512THCS Minh Đức http://tk-thcsminhduc.haiduong.edu.vn 47 7,064 4 4 10 4 4 3 1 6,370,701
1430298513THCS Ngọc Sơn http://tk-thcsngocson.haiduong.edu.vn 36 4,477 14 42 457 4 4 30 21 6,472,438
1530298514THCS Ngọc Kỳ http://tk-thcsngocky.haiduong.edu.vn 53 5,033 4 4 5 4 4 11 5 6,040,420
1630298515THCS Nguyên Giáp http://tk-thcsnguyengiap.haiduong.edu.vn 65 5,104 49 4 11 4 4 6 37 6,538,912
1730298516THCS Phượng Kỳ http://tk-thcsphuongky.haiduong.edu.vn 34 4,115 5 4 4 5 4 1 5 6,128,115
1830298517THCS Quảng Nghiệp http://tk-thcsquangnghiep.haiduong.edu.vn 33 3,250 83 6 19 10 4 5 19 6,097,028
1930298518THCS Quang Khải http://tk-thcsquangkhai.haiduong.edu.vn 92 5,194 134 0 22 7 4 7 1 5,987,142
2030298519THCS Quang Phục http://tk-thcsquangphuc.haiduong.edu.vn 105 5,233 40 4 4 4 6 3 22 6,359,797
2130298520THCS Quang Trung http://tk-thcsquangtrung.haiduong.edu.vn 65 4,444 28 4 4 4 4 4 31 6,376,407
2230298521THCS Tân Kỳ http://tk-thcstanky.haiduong.edu.vn 63 8,016 17 4 14 69 26 10 1 6,491,563
2330298522THCS Tái Sơn http://tk-thcstaison.haiduong.edu.vn 62 4,974 4 4 4 31 6 14 15 6,084,415
2430298523THCS Tứ Kỳ http://tk-thcstuky.haiduong.edu.vn 31 4,785 9 4 4 4 4 1 1 5,976,494
2530298524THCS Tứ Xuyên http://tk-thcstuxuyen.haiduong.edu.vn 85 3,555 24 5 5 4 4 13 3 6,062,780
2630298525THCS Tiên Động http://tk-thcstiendong.haiduong.edu.vn 72 4,208 127 4 37 21 12 29 294 6,626,028
2730298526THCS Phan Bội Châu http://thcsphanboichau.edu.vn 156 4,676 78 18 61 19 6 22 27 5,533,795
2830298527THCS Văn Tố http://tk-thcsvanto.haiduong.edu.vn 36 5,960 5 1 130 4 5 2 1 6,053,665
2930298401TH An Thanh http://tk-thanthanh.haiduong.edu.vn 107 4,716 55 0 9 13 4 10 2 424,325
3030298402TH Bình Lãng http://tk-thbinhlang.haiduong.edu.vn 24 6,438 11 11 7 7 4 15 59 414,044
3130298403TH Cộng Lạc http://tk-thconglac.haiduong.edu.vn 69 6,506 16 11 3 2 15 2 1 1,726,616
3230298404TH Dân Chủ http://tk-thdanchu.haiduong.edu.vn 48 30,765 11 11 7 34 7 12 1 404,547
3330298405TH Đại Hợp http://tk-thdaihop.haiduong.edu.vn 21 4,351 11 11 7 7 4 2 2 328,281
3430298406TH Đại Đồng http://tk-thdaidong.haiduong.edu.vn 72 8,856 11 11 7 7 5 1 150 385,642
3530298407TH Đông Kỳ http://tk-thdongky.haiduong.edu.vn 117 6,844 0 11 7 7 4 23 1 313,910
3630298408TH Hưng Đạo http://tk-thhungdao.haiduong.edu.vn 39 7,892 11 11 7 7 8 2 1 570,428
3730298409TH Hà Kỳ http://tk-thhaky.haiduong.edu.vn 51 5,481 11 11 10 7 4 4 1 497,059
3830298410TH Hà Thanh http://tk-thhathanh.haiduong.edu.vn 24 6,081 25 11 2 7 4 26 3 378,001
3930298411TH Kỳ Sơn http://tk-thkyson.haiduong.edu.vn 32 5,975 11 11 0 7 4 1 2 377,851
4030298412TH Minh Đức A http://tk-thminhduca.haiduong.edu.vn 152 948 11 15 19 7 4 2 2 599,898
4130298413TH Minh Đức B http://tk-thminhducb.haiduong.edu.vn 88 6,401 62 11 8 17 163 13 4 421,974
4230298414Trương TH Ngọc Sơn http://tk-thngocson.haiduong.edu.vn 30 4,465 11 11 8 7 4 10 59 432,655
4330298415TH Ngọc Kỳ http://tk-thngocky.haiduong.edu.vn 42 6,311 11 11 7 7 4 3 2 485,033
4430298416TH Nguyên Giáp A http://tk-thnguyengiapa.haiduong.edu.vn 11 3,730 15 11 7 7 5 2 137 465,314
4530298417TH Nguyên Giáp B http://tk-thnguyengiapb.haiduong.edu.vn 11 807 11 11 7 7 4 3 1 242,049
4630298418TH Phượng Kỳ http://tk-thphuongky.haiduong.edu.vn 9 5,525 11 11 7 7 4 2 6 366,787
4730298419TH Quảng Nghiệp http://tk-thquangnghiep.haiduong.edu.vn 45 7,690 12 11 7 7 4 10 1 447,087
4830298420TH Quang Khải http://tk-thquangkhai.haiduong.edu.vn 47 8,393 0 0 1 7 4 1 6 425,343
4930298421TH Quang Phục http://tk-thquangphuc.haiduong.edu.vn 10 4,321 2 11 0 7 4 4 1 378,315
5030298422TH Quang Trung http://tk-thquangtrung.haiduong.edu.vn 26 4,857 13 11 7 7 4 9 20 373,134
5130298423TH Tân Kỳ http://tk-thtanky.haiduong.edu.vn 37 0 57 11 12 7 4 1 1 513,192
5230298424TH Tái Sơn http://tk-thtaison.haiduong.edu.vn 23 2,110 1 11 7 7 4 2 1 319,831
5330298425TH Tây Kỳ http://tk-thtanky.haiduong.edu.vn 78 4,027 11 11 7 7 4 1 2 220,557
5430298426TH Tứ Kỳ http://tk-ththitrantuky.haiduong.edu.vn 59 10,178 11 11 7 7 4 16 1 588,932
5530298427TH Tứ Xuyên http://tk-thtuxuyen.haiduong.edu.vn 66 4,754 11 11 7 7 6 3 41 320,363
5630298428TH Tiên Động http://tk-thtiendong.haiduong.edu.vn 23 7,495 12 11 444 7 4 6 246 390,207
5730298429Trương TH Văn Tố http://tk-thvanto.haiduong.edu.vn 52 16,070 11 11 7 7 4 1 1 416,053
5830298301MN An Thanh http://tk-mnanthanh.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 1 1 148,759
5930298302MN Bình Lãng http://tk-mnbinhlang.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 1 189,323
6030298303MN Cộng Lạc http://tk-mnconglac.haiduong.edu.vn 8 0 13 1 1 0 6 3 1 164,667
6130298304MN Dân Chủ http://tk-mndaidong.haiduong.edu.vn 9 0 13 2 1 0 6 1 3 241,840
6230298305MN Đại Hợp http://tk-mndaihop.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 1 172,465
6330298306MN Đại Đồng http://tk-mndanchu.haiduong.edu.vn 8 0 13 1 1 0 6 1 2 175,492
6430298307MN Đông Kỳ http://tk-mndongky.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 1 3 188,222
6530298308MN Hưng Đạo http://tk-mnhungdao.haiduong.edu.vn 5 0 13 1 1 0 6 1 2 147,396
6630298309MN Hà Kỳ http://tk-mnhaky.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 2 1 164,028
6730298310MN Hà Thanh http://tk-mnhathanh.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 1 1 158,227
6830298311MN Kỳ Sơn http://tk-mnkyson.haiduong.edu.vn 8 0 15 1 1 0 6 1 1 156,163
6930298312MN Minh Đức A http://tk-mnminhduca.haiduong.edu.vn 15 0 13 50 231 0 6 1 1 165,554
7030298313MN Ngọc Sơn http://tk-mnngocson.haiduong.edu.vn 10 0 13 1 1 0 6 1 1 164,899
7130298314MN Ngọc Kỳ http://tk-mnngocky.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 2 149,009
7230298315MN Nguyên Giáp http://tk-mnnguyengiap.haiduong.edu.vn 8 0 13 1 1 0 6 1 1 181,180
7330298316MN Phượng Kỳ http://tk-mnphuongky.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 2 156,209
7430298317MN Quảng Nghiệp http://tk-mnquangnghiep.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 3 176,572
7530298318MN Quang Khải http://tk-mnquangkhai.haiduong.edu.vn 11 0 13 1 1 0 6 3 2 166,815
7630298319MN Quang Phục http://tk-mnquangphuc.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 2 141,073
7730298320MN Quang Trung http://tk-mnquangtrung.haiduong.edu.vn 13 0 13 1 1 0 6 2 1 151,089
7830298321MN Tân Kỳ http://tk-mntanky.haiduong.edu.vn 12 0 18 1 1 0 6 1 3 146,197
7930298322MN Tái Sơn http://tk-mntaison.haiduong.edu.vn 10 0 15 2 180 0 6 1 1 164,145
8030298323MN Tây Kỳ http://tk-mntayky.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 2 155,707
8130298324MN Tứ Kỳ http://tk-mntuky.haiduong.edu.vn 14 0 13 1 1 0 6 4 4 174,273
8230298325MN Tứ Xuyên http://tk-mntuxuyen.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 2 1 150,065
8330298326MN Tiên Động http://tk-mntiendong.haiduong.edu.vn 14 0 13 1 2 0 6 2 1 237,017
8430298327MN Văn Tố http://tk-mnvanto.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 2 169,721
8530298328MN Hoa Sen http://tk-mnhoasen.haiduong.edu.vn 13 0 13 1 1 0 6 1 2 270,531
8630298329MN Minh Đức B http://tk-mnminhducb.haiduong.edu.vn 11 0 13 1 1 0 6 1 1 180,037
   Tổng số3,155328,2951,7305301,9227207354611,601186,534,932