PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 09.09.2018 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130298901TT GDTX Huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230298501THCS An Thanh http://tk-thcsanthanh.haiduong.edu.vn 18 5,551 8 4 4 11 20 1 33 6,318,130
330298502THCS Bình Lãng http://tk-thcsbinhlang.haiduong.edu.vn 25 3,589 5 4 4 6 4 3 46 6,015,951
430298503THCS Cộng Lạc http://tk-thcsconglac.haiduong.edu.vn 64 3,742 16 4 4 4 4 3 33 6,115,135
530298504THCS Dân Chủ http://tk-thcsdanchu.haiduong.edu.vn 16 4,418 72 4 6 23 4 2 24 6,253,175
630298505THCS Đại Hợp http://tk-thcsdaihop.haiduong.edu.vn 45 6,044 3 1 4 13 1 2 50 6,601,500
730298506THCS Đại Đồng http://tk-thcsdaidong.haiduong.edu.vn 12 2,410 5 4 4 177 109 2 8 6,073,603
830298507THCS Đông Kỳ http://tk-thcsdongky.haiduong.edu.vn 10 3,580 5 4 5 4 4 3 18 6,080,854
930298508THCS Hưng Đạo http://tk-thcshungdao.haiduong.edu.vn 81 10,304 7 4 4 4 4 7 55 6,833,206
1030298509THCS Hà Kỳ http://tk-thcshaky.haiduong.edu.vn 60 8,352 51 0 13 10 3 1 19 6,094,670
1130298510THCS Hà Thanh http://tk-thcshathanh.haiduong.edu.vn 40 3,935 33 4 4 4 4 3 15 6,102,454
1230298511THCS Kỳ Sơn http://tk-thcskyson.haiduong.edu.vn 33 3,266 51 4 5 21 6 3 42 5,951,314
1330298512THCS Minh Đức http://tk-thcsminhduc.haiduong.edu.vn 43 6,940 4 4 10 4 4 3 10 6,324,760
1430298513THCS Ngọc Sơn http://tk-thcsngocson.haiduong.edu.vn 34 4,477 7 42 453 4 4 5 25 6,390,740
1530298514THCS Ngọc Kỳ http://tk-thcsngocky.haiduong.edu.vn 50 4,883 4 4 5 4 4 1 22 5,976,639
1630298515THCS Nguyên Giáp http://tk-thcsnguyengiap.haiduong.edu.vn 62 5,002 49 4 11 4 4 1 3 6,491,195
1730298516THCS Phượng Kỳ http://tk-thcsphuongky.haiduong.edu.vn 32 4,141 5 4 4 5 4 2 17 6,084,870
1830298517THCS Quảng Nghiệp http://tk-thcsquangnghiep.haiduong.edu.vn 29 3,004 71 6 19 10 4 6 13 6,036,984
1930298518THCS Quang Khải http://tk-thcsquangkhai.haiduong.edu.vn 85 4,994 134 0 22 7 4 1 24 5,938,072
2030298519THCS Quang Phục http://tk-thcsquangphuc.haiduong.edu.vn 99 5,233 40 4 4 4 6 8 18 6,305,428
2130298520THCS Quang Trung http://tk-thcsquangtrung.haiduong.edu.vn 56 4,444 28 4 4 4 4 3 12 6,337,450
2230298521THCS Tân Kỳ http://tk-thcstanky.haiduong.edu.vn 54 7,944 17 4 14 69 26 3 30 6,447,495
2330298522THCS Tái Sơn http://tk-thcstaison.haiduong.edu.vn 51 4,555 4 4 4 31 6 3 33 6,015,999
2430298523THCS Tứ Kỳ http://tk-thcstuky.haiduong.edu.vn 27 4,985 6 4 4 4 4 2 6 5,951,879
2530298524THCS Tứ Xuyên http://tk-thcstuxuyen.haiduong.edu.vn 78 3,433 24 5 5 4 4 4 9 5,991,314
2630298525THCS Tiên Động http://tk-thcstiendong.haiduong.edu.vn 67 4,198 126 4 37 21 12 8 19 6,535,465
2730298526THCS Phan Bội Châu http://thcsphanboichau.edu.vn 148 4,654 77 18 61 19 6 1 223 5,306,287
2830298527THCS Văn Tố http://tk-thcsvanto.haiduong.edu.vn 34 6,007 5 1 127 4 5 4 25 6,002,620
2930298401TH An Thanh http://tk-thanthanh.haiduong.edu.vn 94 4,716 49 0 9 7 4 2 19 391,290
3030298402TH Bình Lãng http://tk-thbinhlang.haiduong.edu.vn 11 6,438 11 11 7 7 4 3 33 364,814
3130298403TH Cộng Lạc http://tk-thconglac.haiduong.edu.vn 61 6,334 16 11 3 2 15 2 41 395,332
3230298404TH Dân Chủ http://tk-thdanchu.haiduong.edu.vn 38 30,765 11 11 7 34 7 1 31 373,473
3330298405TH Đại Hợp http://tk-thdaihop.haiduong.edu.vn 15 4,335 11 11 7 7 4 2 5 307,751
3430298406TH Đại Đồng http://tk-thdaidong.haiduong.edu.vn 61 8,200 11 11 7 7 5 2 6 331,586
3530298407TH Đông Kỳ http://tk-thdongky.haiduong.edu.vn 103 6,844 0 11 7 7 4 1 8 268,034
3630298408TH Hưng Đạo http://tk-thhungdao.haiduong.edu.vn 38 7,781 11 11 7 7 8 3 19 522,785
3730298409TH Hà Kỳ http://tk-thhaky.haiduong.edu.vn 44 5,481 11 11 10 7 4 1 20 420,692
3830298410TH Hà Thanh http://tk-thhathanh.haiduong.edu.vn 16 6,081 25 11 2 7 4 2 13 357,050
3930298411TH Kỳ Sơn http://tk-thkyson.haiduong.edu.vn 29 5,970 11 11 0 7 4 3 44 337,616
4030298412TH Minh Đức A http://tk-thminhduca.haiduong.edu.vn 142 6,996 11 15 19 7 4 4 87 530,227
4130298413TH Minh Đức B http://tk-thminhducb.haiduong.edu.vn 80 6,399 62 11 8 17 163 2 22 367,522
4230298414Trương TH Ngọc Sơn http://tk-thngocson.haiduong.edu.vn 21 4,465 11 11 8 7 4 1 38 392,874
4330298415TH Ngọc Kỳ http://tk-thngocky.haiduong.edu.vn 34 6,311 11 11 7 7 4 1 14 404,663
4430298416TH Nguyên Giáp A http://tk-thnguyengiapa.haiduong.edu.vn 11 3,550 15 11 7 7 5 2 16 410,198
4530298417TH Nguyên Giáp B http://tk-thnguyengiapb.haiduong.edu.vn 11 807 11 11 7 7 4 2 5 227,081
4630298418TH Phượng Kỳ http://tk-thphuongky.haiduong.edu.vn 7 5,525 11 11 7 7 4 3 22 301,573
4730298419TH Quảng Nghiệp http://tk-thquangnghiep.haiduong.edu.vn 39 7,690 12 11 7 7 4 1 12 410,360
4830298420TH Quang Khải http://tk-thquangkhai.haiduong.edu.vn 40 8,393 0 0 1 7 4 3 23 397,980
4930298421TH Quang Phục http://tk-thquangphuc.haiduong.edu.vn 4 4,321 2 11 0 7 4 2 17 328,389
5030298422TH Quang Trung http://tk-thquangtrung.haiduong.edu.vn 16 4,857 13 11 7 7 4 2 95 319,424
5130298423TH Tân Kỳ http://tk-thtanky.haiduong.edu.vn 37 0 57 11 12 7 4 1 28 444,689
5230298424TH Tái Sơn http://tk-thtaison.haiduong.edu.vn 18 2,105 1 11 7 7 4 3 20 251,526
5330298425TH Tây Kỳ http://tk-thtanky.haiduong.edu.vn 71 4,027 11 11 7 7 4 3 8 214,448
5430298426TH Tứ Kỳ http://tk-ththitrantuky.haiduong.edu.vn 52 9,951 11 11 7 7 4 5 20 539,391
5530298427TH Tứ Xuyên http://tk-thtuxuyen.haiduong.edu.vn 54 4,787 11 11 7 7 6 1 91 275,019
5630298428TH Tiên Động http://tk-thtiendong.haiduong.edu.vn 18 7,375 12 11 444 7 4 2 20 338,299
5730298429Trương TH Văn Tố http://tk-thvanto.haiduong.edu.vn 48 16,011 11 11 7 7 4 4 12 346,755
5830298301MN An Thanh http://tk-mnanthanh.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 118 0
5930298302MN Bình Lãng http://tk-mnbinhlang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
6030298303MN Cộng Lạc http://tk-mnconglac.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
6130298304MN Dân Chủ http://tk-mndaidong.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
6230298305MN Đại Hợp http://tk-mndaihop.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
6330298306MN Đại Đồng http://tk-mndanchu.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
6430298307MN Đông Kỳ http://tk-mndongky.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
6530298308MN Hưng Đạo http://tk-mnhungdao.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
6630298309MN Hà Kỳ http://tk-mnhaky.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
6730298310MN Hà Thanh http://tk-mnhathanh.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
6830298311MN Kỳ Sơn http://tk-mnkyson.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6930298312MN Minh Đức A http://tk-mnminhduca.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
7030298313MN Ngọc Sơn http://tk-mnngocson.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
7130298314MN Ngọc Kỳ http://tk-mnngocky.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
7230298315MN Nguyên Giáp http://tk-mnnguyengiap.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
7330298316MN Phượng Kỳ http://tk-mnphuongky.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
7430298317MN Quảng Nghiệp http://tk-mnquangnghiep.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
7530298318MN Quang Khải http://tk-mnquangkhai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
7630298319MN Quang Phục http://tk-mnquangphuc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
7730298320MN Quang Trung http://tk-mnquangtrung.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
7830298321MN Tân Kỳ http://tk-mntanky.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
7930298322MN Tái Sơn http://tk-mntaison.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
8030298323MN Tây Kỳ http://tk-mntayky.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
8130298324MN Tứ Kỳ http://tk-mntuky.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
8230298325MN Tứ Xuyên http://tk-mntuxuyen.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
8330298326MN Tiên Động http://tk-mntiendong.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 347 0
8430298327MN Văn Tố http://tk-mnvanto.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
8530298328MN Hoa Sen http://tk-mnhoasen.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
8630298329MN Minh Đức B http://tk-mnminhducb.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
   Tổng số2,566330,6001,2974501,4767105611492,406177,148,030