PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 09.09.2018 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130298901TT GDTX Huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230298501THCS An Thanh http://tk-thcsanthanh.haiduong.edu.vn 18 5,551 8 4 4 11 20 5 190 6,330,617
330298502THCS Bình Lãng http://tk-thcsbinhlang.haiduong.edu.vn 25 3,589 5 4 4 10 4 11 120 6,026,563
430298503THCS Cộng Lạc http://tk-thcsconglac.haiduong.edu.vn 64 3,742 16 4 4 4 4 3 108 6,126,844
530298504THCS Dân Chủ http://tk-thcsdanchu.haiduong.edu.vn 16 4,418 72 4 6 23 4 12 222 6,263,269
630298505THCS Đại Hợp http://tk-thcsdaihop.haiduong.edu.vn 45 6,044 3 1 4 13 1 19 325 6,614,972
730298506THCS Đại Đồng http://tk-thcsdaidong.haiduong.edu.vn 12 2,410 5 4 4 177 109 6 276 6,082,574
830298507THCS Đông Kỳ http://tk-thcsdongky.haiduong.edu.vn 10 3,580 5 4 5 4 4 5 68 6,088,448
930298508THCS Hưng Đạo http://tk-thcshungdao.haiduong.edu.vn 86 10,259 7 4 4 4 4 10 296 6,848,786
1030298509THCS Hà Kỳ http://tk-thcshaky.haiduong.edu.vn 63 8,352 51 0 13 10 3 1 54 6,102,950
1130298510THCS Hà Thanh http://tk-thcshathanh.haiduong.edu.vn 43 3,935 35 4 4 4 4 3 96 6,111,220
1230298511THCS Kỳ Sơn http://tk-thcskyson.haiduong.edu.vn 40 3,266 51 4 5 21 6 4 75 5,962,056
1330298512THCS Minh Đức http://tk-thcsminhduc.haiduong.edu.vn 44 6,940 4 4 10 4 4 2 55 6,332,398
1430298513THCS Ngọc Sơn http://tk-thcsngocson.haiduong.edu.vn 34 4,477 7 42 457 4 4 28 304 6,402,202
1530298514THCS Ngọc Kỳ http://tk-thcsngocky.haiduong.edu.vn 51 4,914 4 4 5 4 4 5 58 5,987,126
1630298515THCS Nguyên Giáp http://tk-thcsnguyengiap.haiduong.edu.vn 64 5,002 49 4 11 4 4 9 189 6,501,719
1730298516THCS Phượng Kỳ http://tk-thcsphuongky.haiduong.edu.vn 33 4,141 5 4 4 5 4 4 66 6,092,813
1830298517THCS Quảng Nghiệp http://tk-thcsquangnghiep.haiduong.edu.vn 31 3,004 72 6 19 10 4 10 104 6,045,119
1930298518THCS Quang Khải http://tk-thcsquangkhai.haiduong.edu.vn 92 4,994 134 0 22 7 4 22 199 5,944,986
2030298519THCS Quang Phục http://tk-thcsquangphuc.haiduong.edu.vn 102 5,233 40 4 4 4 6 8 143 6,318,051
2130298520THCS Quang Trung http://tk-thcsquangtrung.haiduong.edu.vn 60 4,444 28 4 4 4 4 17 596 6,348,932
2230298521THCS Tân Kỳ http://tk-thcstanky.haiduong.edu.vn 55 7,944 17 4 14 69 26 20 342 6,455,963
2330298522THCS Tái Sơn http://tk-thcstaison.haiduong.edu.vn 55 4,617 4 4 4 31 6 14 120 6,030,930
2430298523THCS Tứ Kỳ http://tk-thcstuky.haiduong.edu.vn 28 4,985 6 4 4 4 4 5 223 5,958,658
2530298524THCS Tứ Xuyên http://tk-thcstuxuyen.haiduong.edu.vn 83 3,433 24 5 5 4 4 9 125 6,000,679
2630298525THCS Tiên Động http://tk-thcstiendong.haiduong.edu.vn 69 4,198 126 4 37 21 12 6 152 6,548,623
2730298526THCS Phan Bội Châu http://thcsphanboichau.edu.vn 151 4,654 77 18 61 19 6 9 10,741 5,396,983
2830298527THCS Văn Tố http://tk-thcsvanto.haiduong.edu.vn 35 6,007 5 1 127 4 5 1 290 6,013,137
2930298401TH An Thanh http://tk-thanthanh.haiduong.edu.vn 98 4,716 51 0 9 13 4 2 75 396,089
3030298402TH Bình Lãng http://tk-thbinhlang.haiduong.edu.vn 11 6,438 11 11 7 7 4 8 343 377,957
3130298403TH Cộng Lạc http://tk-thconglac.haiduong.edu.vn 63 6,506 16 11 3 2 15 22 1,788 428,305
3230298404TH Dân Chủ http://tk-thdanchu.haiduong.edu.vn 43 30,765 11 11 7 34 7 13 334 378,316
3330298405TH Đại Hợp http://tk-thdaihop.haiduong.edu.vn 20 4,345 11 11 7 7 4 4 108 314,001
3430298406TH Đại Đồng http://tk-thdaidong.haiduong.edu.vn 62 8,856 11 11 7 7 5 15 270 338,232
3530298407TH Đông Kỳ http://tk-thdongky.haiduong.edu.vn 109 6,844 0 11 7 7 4 5 86 272,771
3630298408TH Hưng Đạo http://tk-thhungdao.haiduong.edu.vn 39 7,781 11 11 7 7 8 21 687 528,236
3730298409TH Hà Kỳ http://tk-thhaky.haiduong.edu.vn 46 5,481 11 11 10 7 4 12 264 428,575
3830298410TH Hà Thanh http://tk-thhathanh.haiduong.edu.vn 22 6,081 25 11 2 7 4 8 359 362,906
3930298411TH Kỳ Sơn http://tk-thkyson.haiduong.edu.vn 31 5,970 11 11 0 7 4 12 646 346,330
4030298412TH Minh Đức A http://tk-thminhduca.haiduong.edu.vn 144 7,013 11 15 19 7 4 26 280 553,284
4130298413TH Minh Đức B http://tk-thminhducb.haiduong.edu.vn 84 6,399 62 11 8 17 163 17 303 377,514
4230298414Trương TH Ngọc Sơn http://tk-thngocson.haiduong.edu.vn 22 4,465 11 11 8 7 4 31 930 398,135
4330298415TH Ngọc Kỳ http://tk-thngocky.haiduong.edu.vn 37 6,311 11 11 7 7 4 26 334 423,700
4430298416TH Nguyên Giáp A http://tk-thnguyengiapa.haiduong.edu.vn 11 3,550 15 11 7 7 5 7 19 416,486
4530298417TH Nguyên Giáp B http://tk-thnguyengiapb.haiduong.edu.vn 11 807 11 11 7 7 4 6 12 228,950
4630298418TH Phượng Kỳ http://tk-thphuongky.haiduong.edu.vn 9 5,525 11 11 7 7 4 5 301 310,683
4730298419TH Quảng Nghiệp http://tk-thquangnghiep.haiduong.edu.vn 43 7,690 12 11 7 7 4 19 512 417,003
4830298420TH Quang Khải http://tk-thquangkhai.haiduong.edu.vn 40 8,393 0 0 1 7 4 19 694 405,741
4930298421TH Quang Phục http://tk-thquangphuc.haiduong.edu.vn 6 4,321 2 11 0 7 4 9 416 333,351
5030298422TH Quang Trung http://tk-thquangtrung.haiduong.edu.vn 19 4,857 13 11 7 7 4 13 400 330,272
5130298423TH Tân Kỳ http://tk-thtanky.haiduong.edu.vn 37 0 57 11 12 7 4 37 483 458,772
5230298424TH Tái Sơn http://tk-thtaison.haiduong.edu.vn 21 2,105 1 11 7 7 4 6 406 258,299
5330298425TH Tây Kỳ http://tk-thtanky.haiduong.edu.vn 76 4,027 11 11 7 7 4 1 140 216,908
5430298426TH Tứ Kỳ http://tk-ththitrantuky.haiduong.edu.vn 53 9,951 11 11 7 7 4 18 513 547,878
5530298427TH Tứ Xuyên http://tk-thtuxuyen.haiduong.edu.vn 60 4,787 11 11 7 7 6 19 261 287,266
5630298428TH Tiên Động http://tk-thtiendong.haiduong.edu.vn 20 7,375 12 11 444 7 4 15 197 346,138
5730298429Trương TH Văn Tố http://tk-thvanto.haiduong.edu.vn 52 16,011 11 11 7 7 4 10 76 356,000
5830298301MN An Thanh http://tk-mnanthanh.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
5930298302MN Bình Lãng http://tk-mnbinhlang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 2,574 0
6030298303MN Cộng Lạc http://tk-mnconglac.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
6130298304MN Dân Chủ http://tk-mndaidong.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 2,379 0
6230298305MN Đại Hợp http://tk-mndaihop.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
6330298306MN Đại Đồng http://tk-mndanchu.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
6430298307MN Đông Kỳ http://tk-mndongky.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 9,171 0
6530298308MN Hưng Đạo http://tk-mnhungdao.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
6630298309MN Hà Kỳ http://tk-mnhaky.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
6730298310MN Hà Thanh http://tk-mnhathanh.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
6830298311MN Kỳ Sơn http://tk-mnkyson.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
6930298312MN Minh Đức A http://tk-mnminhduca.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
7030298313MN Ngọc Sơn http://tk-mnngocson.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
7130298314MN Ngọc Kỳ http://tk-mnngocky.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
7230298315MN Nguyên Giáp http://tk-mnnguyengiap.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
7330298316MN Phượng Kỳ http://tk-mnphuongky.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
7430298317MN Quảng Nghiệp http://tk-mnquangnghiep.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
7530298318MN Quang Khải http://tk-mnquangkhai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
7630298319MN Quang Phục http://tk-mnquangphuc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
7730298320MN Quang Trung http://tk-mnquangtrung.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
7830298321MN Tân Kỳ http://tk-mntanky.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
7930298322MN Tái Sơn http://tk-mntaison.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
8030298323MN Tây Kỳ http://tk-mntayky.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
8130298324MN Tứ Kỳ http://tk-mntuky.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
8230298325MN Tứ Xuyên http://tk-mntuxuyen.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
8330298326MN Tiên Động http://tk-mntiendong.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 501 0
8430298327MN Văn Tố http://tk-mnvanto.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
8530298328MN Hoa Sen http://tk-mnhoasen.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
8630298329MN Minh Đức B http://tk-mnminhducb.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 3,866 0
   Tổng số2,698331,5031,3024501,48072056165445,513177,774,716