PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 02.09.2019 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130298901TT GDTX Huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230298501THCS An Thanh http://tk-thcsanthanh.haiduong.edu.vn 18 5,551 8 4 4 11 20 10 6 6,452,662
330298502THCS Bình Lãng http://tk-thcsbinhlang.haiduong.edu.vn 29 4,028 6 4 4 10 4 1 3 6,097,377
430298503THCS Cộng Lạc http://tk-thcsconglac.haiduong.edu.vn 69 4,449 16 4 4 4 4 2 14 6,206,287
530298504THCS Dân Chủ http://tk-thcsdanchu.haiduong.edu.vn 17 4,418 75 4 6 23 4 2 9 6,371,747
630298505THCS Đại Hợp http://tk-thcsdaihop.haiduong.edu.vn 48 6,247 3 1 4 13 1 2 21 6,742,157
730298506THCS Đại Đồng http://tk-thcsdaidong.haiduong.edu.vn 17 2,809 5 4 4 190 114 1 2 6,196,894
830298507THCS Đông Kỳ http://tk-thcsdongky.haiduong.edu.vn 10 3,580 5 4 5 4 4 3 6 6,150,654
930298508THCS Hưng Đạo http://tk-thcshungdao.haiduong.edu.vn 94 10,344 7 4 4 4 4 18 3 6,964,845
1030298509THCS Hà Kỳ http://tk-thcshaky.haiduong.edu.vn 67 8,523 51 0 13 10 3 3 4 6,187,301
1130298510THCS Hà Thanh http://tk-thcshathanh.haiduong.edu.vn 42 3,951 52 4 4 4 4 7 3 6,182,808
1230298511THCS Kỳ Sơn http://tk-thcskyson.haiduong.edu.vn 43 3,266 51 4 5 21 6 1 1 6,059,346
1330298512THCS Minh Đức http://tk-thcsminhduc.haiduong.edu.vn 50 7,390 4 4 10 4 4 5 4 6,409,211
1430298513THCS Ngọc Sơn http://tk-thcsngocson.haiduong.edu.vn 36 4,767 18 42 457 4 4 2 4 6,514,180
1530298514THCS Ngọc Kỳ http://tk-thcsngocky.haiduong.edu.vn 57 5,123 4 4 5 4 4 12 5 6,086,054
1630298515THCS Nguyên Giáp http://tk-thcsnguyengiap.haiduong.edu.vn 70 5,104 49 4 11 4 4 6 3 6,693,304
1730298516THCS Phượng Kỳ http://tk-thcsphuongky.haiduong.edu.vn 36 4,337 5 4 4 5 4 3 5 6,161,464
1830298517THCS Quảng Nghiệp http://tk-thcsquangnghiep.haiduong.edu.vn 33 3,250 83 6 19 10 4 1 2 6,131,347
1930298518THCS Quang Khải http://tk-thcsquangkhai.haiduong.edu.vn 97 5,193 134 0 22 7 4 1 6 6,006,732
2030298519THCS Quang Phục http://tk-thcsquangphuc.haiduong.edu.vn 106 5,233 40 4 4 4 6 1 5 6,383,585
2130298520THCS Quang Trung http://tk-thcsquangtrung.haiduong.edu.vn 65 4,448 28 4 4 4 4 12 3 6,403,050
2230298521THCS Tân Kỳ http://tk-thcstanky.haiduong.edu.vn 77 8,176 17 4 14 69 26 2 2 6,541,423
2330298522THCS Tái Sơn http://tk-thcstaison.haiduong.edu.vn 66 5,312 4 4 4 31 6 3 3 6,142,595
2430298523THCS Tứ Kỳ http://tk-thcstuky.haiduong.edu.vn 31 4,839 9 4 4 4 4 1 1 5,990,652
2530298524THCS Tứ Xuyên http://tk-thcstuxuyen.haiduong.edu.vn 88 3,567 24 5 5 4 4 2 3 6,131,034
2630298525THCS Tiên Động http://tk-thcstiendong.haiduong.edu.vn 77 4,265 129 4 37 21 12 4 4 6,657,599
2730298526THCS Phan Bội Châu http://thcsphanboichau.edu.vn 156 4,730 78 18 61 19 6 11 11 5,712,722
2830298527THCS Văn Tố http://tk-thcsvanto.haiduong.edu.vn 40 5,825 5 1 130 4 5 3 5 6,131,884
2930298401TH An Thanh http://tk-thanthanh.haiduong.edu.vn 116 5,541 55 0 9 13 4 4 3 477,578
3030298402TH Bình Lãng http://tk-thbinhlang.haiduong.edu.vn 32 6,438 11 11 7 7 4 1 3 485,216
3130298403TH Cộng Lạc http://tk-thconglac.haiduong.edu.vn 70 6,506 16 11 3 2 15 3 3 2,238,357
3230298404TH Dân Chủ http://tk-thdanchu.haiduong.edu.vn 56 30,765 12 11 7 39 7 14 83 420,062
3330298405TH Đại Hợp http://tk-thdaihop.haiduong.edu.vn 27 4,351 11 11 7 7 4 1 4 348,852
3430298406TH Đại Đồng http://tk-thdaidong.haiduong.edu.vn 84 9,459 11 11 7 7 5 3 3 427,746
3530298407TH Đông Kỳ http://tk-thdongky.haiduong.edu.vn 117 6,844 0 11 7 7 4 9 5 334,009
3630298408TH Hưng Đạo http://tk-thhungdao.haiduong.edu.vn 48 9,909 11 11 7 7 12 1 3 613,542
3730298409TH Hà Kỳ http://tk-thhaky.haiduong.edu.vn 55 5,481 11 11 10 7 4 4 4 549,734
3830298410TH Hà Thanh http://tk-thhathanh.haiduong.edu.vn 27 6,081 25 11 2 7 4 1 4 393,298
3930298411TH Kỳ Sơn http://tk-thkyson.haiduong.edu.vn 36 6,141 11 11 0 7 4 4 6 408,204
4030298412TH Minh Đức A http://tk-thminhduca.haiduong.edu.vn 166 2,224 3 15 19 7 8 3 8 638,522
4130298413TH Minh Đức B http://tk-thminhducb.haiduong.edu.vn 88 6,401 62 11 8 17 163 3 5 446,000
4230298414Trương TH Ngọc Sơn http://tk-thngocson.haiduong.edu.vn 33 4,465 11 11 8 7 4 6 105 465,866
4330298415TH Ngọc Kỳ http://tk-thngocky.haiduong.edu.vn 53 6,781 11 11 7 7 4 7 85 520,007
4430298416TH Nguyên Giáp A http://tk-thnguyengiapa.haiduong.edu.vn 11 3,971 17 11 7 7 6 9 2 488,140
4530298417TH Nguyên Giáp B http://tk-thnguyengiapb.haiduong.edu.vn 11 807 11 11 7 7 4 15 2 276,297
4630298418TH Phượng Kỳ http://tk-thphuongky.haiduong.edu.vn 9 5,525 11 11 7 7 4 2 3 396,879
4730298419TH Quảng Nghiệp http://tk-thquangnghiep.haiduong.edu.vn 51 8,026 12 11 7 7 4 16 3 484,945
4830298420TH Quang Khải http://tk-thquangkhai.haiduong.edu.vn 54 8,459 0 0 1 7 4 2 3 461,488
4930298421TH Quang Phục http://tk-thquangphuc.haiduong.edu.vn 21 2,070 2 11 0 7 4 1 4 432,467
5030298422TH Quang Trung http://tk-thquangtrung.haiduong.edu.vn 34 4,857 13 11 7 7 4 2 2 425,274
5130298423TH Tân Kỳ http://tk-thtanky.haiduong.edu.vn 37 0 57 11 12 7 4 3 3 534,389
5230298424TH Tái Sơn http://tk-thtaison.haiduong.edu.vn 24 2,110 1 11 7 7 4 1 5 335,573
5330298425TH Tây Kỳ http://tk-thtanky.haiduong.edu.vn 85 4,027 11 11 7 7 4 1 2 223,810
5430298426TH Tứ Kỳ http://tk-ththitrantuky.haiduong.edu.vn 64 10,325 11 11 7 7 4 13 3 626,079
5530298427TH Tứ Xuyên http://tk-thtuxuyen.haiduong.edu.vn 71 4,885 11 11 7 7 6 22 3 354,202
5630298428TH Tiên Động http://tk-thtiendong.haiduong.edu.vn 26 7,895 12 11 444 7 4 2 4 428,526
5730298429Trương TH Văn Tố http://tk-thvanto.haiduong.edu.vn 74 16,190 11 11 7 7 4 11 3 440,631
5830298301MN An Thanh http://tk-mnanthanh.haiduong.edu.vn 11 0 13 1 1 0 6 1 1 150,512
5930298302MN Bình Lãng http://tk-mnbinhlang.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 2 191,361
6030298303MN Cộng Lạc http://tk-mnconglac.haiduong.edu.vn 8 0 13 1 1 0 6 1 1 166,799
6130298304MN Dân Chủ http://tk-mndaidong.haiduong.edu.vn 9 0 13 2 1 0 6 1 2 244,039
6230298305MN Đại Hợp http://tk-mndaihop.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 2 174,416
6330298306MN Đại Đồng http://tk-mndanchu.haiduong.edu.vn 8 0 13 1 1 0 6 1 1 177,466
6430298307MN Đông Kỳ http://tk-mndongky.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 3 2 190,240
6530298308MN Hưng Đạo http://tk-mnhungdao.haiduong.edu.vn 5 0 13 1 1 0 6 1 1 149,218
6630298309MN Hà Kỳ http://tk-mnhaky.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 1 166,138
6730298310MN Hà Thanh http://tk-mnhathanh.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 1 1 160,247
6830298311MN Kỳ Sơn http://tk-mnkyson.haiduong.edu.vn 8 0 15 1 1 0 6 2 1 158,253
6930298312MN Minh Đức A http://tk-mnminhduca.haiduong.edu.vn 15 0 13 50 231 0 6 1 2 168,516
7030298313MN Ngọc Sơn http://tk-mnngocson.haiduong.edu.vn 10 0 13 1 1 0 6 1 1 166,942
7130298314MN Ngọc Kỳ http://tk-mnngocky.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 3 3 151,216
7230298315MN Nguyên Giáp http://tk-mnnguyengiap.haiduong.edu.vn 8 0 13 1 1 0 6 1 1 183,108
7330298316MN Phượng Kỳ http://tk-mnphuongky.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 1 158,343
7430298317MN Quảng Nghiệp http://tk-mnquangnghiep.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 2 178,494
7530298318MN Quang Khải http://tk-mnquangkhai.haiduong.edu.vn 11 0 13 1 1 0 6 1 1 168,891
7630298319MN Quang Phục http://tk-mnquangphuc.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 2 142,650
7730298320MN Quang Trung http://tk-mnquangtrung.haiduong.edu.vn 13 0 13 1 1 0 6 1 2 153,178
7830298321MN Tân Kỳ http://tk-mntanky.haiduong.edu.vn 12 0 18 1 1 0 6 1 2 147,737
7930298322MN Tái Sơn http://tk-mntaison.haiduong.edu.vn 10 0 15 2 180 0 6 3 1 166,056
8030298323MN Tây Kỳ http://tk-mntayky.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 1 157,751
8130298324MN Tứ Kỳ http://tk-mntuky.haiduong.edu.vn 17 0 13 1 1 0 6 1 2 177,498
8230298325MN Tứ Xuyên http://tk-mntuxuyen.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 2 152,043
8330298326MN Tiên Động http://tk-mntiendong.haiduong.edu.vn 14 0 13 1 2 0 6 4 2 238,912
8430298327MN Văn Tố http://tk-mnvanto.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 2 171,995
8530298328MN Hoa Sen http://tk-mnhoasen.haiduong.edu.vn 13 0 13 1 1 0 6 3 2 273,530
8630298329MN Minh Đức B http://tk-mnminhducb.haiduong.edu.vn 11 0 13 1 1 0 6 2 2 182,706
   Tổng số3,390335,2591,7375301,922738749325550189,452,862